Jazyk
Čeština English

Valná hromada

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51  Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                                    svolává

 

   VALNOU HROMADU,

která se bude konat 19. srpna 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

                1. Zahájení a volba orgánů náhradní valné hromady

                2. Schválení příspěvku do sociálního fondu akciové společnosti z nerozděleného zisku minulých let

                3. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání náhradní valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání náhradní valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

  1. fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
  2. právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této náhradní valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 4.8.2019.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2018          

                                      

Aktiva celkem                    126 097                          Pasiva celkem             126 097           

Dlouhodobý majetek            28 365                         Vlastní kapitál              107 988

Oběžná aktiva                      97 399                          Cizí zdroje                    17 798           

Časové rozlišení                       333                          Časové rozlišení                311

                                                                                   VH před zdaněním      +1 453

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Náhradní valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená sčítáním hlasů Gabriel Moravčík a Jiří Nedvěd, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý a Ing. Václav Křepela.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Představenstvo navrhuje příděl do sociálního fondu ve výši 300.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Schválení příspěvku do sociálního fondu je v kompetenci valné hromady.

 

                                                                                                                                              Představenstvo společnosti

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51  Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                                    svolává

 

   VALNOU HROMADU,

která se bude konat 11. července 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

                1. Zahájení a volba orgánů náhradní valné hromady

                2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu

                  jejího majetku

                3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní

                    závěrky za rok 2018 a výroku auditora

                4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

5. Schválení rozdělení zisku

              6. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání náhradní valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání náhradní valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

  1. fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
  2. právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této náhradní valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 27.6.2019.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodům 2,3,4 a 5 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2018          

                                      

Aktiva celkem                    126 097                          Pasiva celkem             126 097           

Dlouhodobý majetek           28 365                          Vlastní kapitál            107 988

Oběžná aktiva                      97 399                          Cizí zdroje                     17 798           

Časové rozlišení                       333                          Časové rozlišení                311

                                                                     VH před zdaněním      +1 453

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Náhradní valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená sčítáním hlasů Gabriel Moravčík a Ing. Hořáková, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý a Ing. Václav Křepela.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Náhradní valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá náhradní valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

 

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Náhradní valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

 

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Náhradní valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2018.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

 

K bodu 5.

Návrh usnesení:

Náhradní valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 takto:

 - výsledek hospodaření před zdaněním                               +  1.452.658,81 Kč

- daň z příjmů právnických osob 2017                                  -     153.318,00 Kč        

        - odložená daň z příjmů právnických osob 2017                  -         8.577,17 Kč

        - výsledek hospodaření 2018 po zdanění - zisk                    +  1.290.763,64 Kč

        - příděl rezervnímu fondu: 20% výsl. hosp.  po zdanění      +     258.153,00 Kč

 - výplata dividend                                                                +     455.910,00 Kč

-  nerozdělený zisk minulých let                                           +     576.700,64 Kč

 

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

 

                                                                                                                                              Představenstvo společnosti

 

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51  Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                                    svolává

 

   VALNOU HROMADU,

která se bude konat 15. července 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

                1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

                2. Schválení příspěvku do sociálního fondu akciové společnosti z nerozděleného zisku minulých let

              3. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

  1. fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
  2. právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30.6.2019.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2018          

                                      

Aktiva celkem                    126 097                          Pasiva celkem             126 097           

Dlouhodobý majetek           28 365                          Vlastní kapitál            107 988

Oběžná aktiva                      97 399                          Cizí zdroje                     17 798           

Časové rozlišení                       333                          Časové rozlišení                311

                                                                     VH před zdaněním      +1 453

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená sčítáním hlasů Gabriel Moravčík a Jiří Nedvěd, zapisovatel Ing. Křepela, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý a Ing. Jaroslav Souček.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Představenstvo navrhuje příděl do sociálního fondu ve výši 300.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Schválení příspěvku do sociálního fondu je v kompetenci valné hromady.

 

 

 

                                                                                                                                              Představenstvo společnosti

 

 

 

Protinávrh akcionáře k návrhu usnesení pro přijetí na valné hromadě společnosti ke stažení:

Protinávrh akcionáře k návrhu usnesení VH Kovoplast 31. 5. 2019.pdf

Stanovisko představenstva společnosti ke stažení:

Stanovisko PAS k protinávrhu THT VH 2019.pdf

 

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51  Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                               svolává

 

   VALNOU HROMADU,

která se bude konat 31. května 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

               1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

               2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2019

               3. Schválení příspěvku do sociálního fondu akciové společnosti z nerozděleného zisku minulých let

               4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu

                  jejího majetku

               5. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní

                   závěrky za rok 2018 a výroku auditora

               6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

               7. Schválení rozdělení zisku

               8. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

  1. fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
  2. právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 16.5.2019.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodům 3,4,5,6 a 7 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2018          

                                      

Aktiva celkem                   126 097                                        Pasiva celkem             126 097          

Dlouhodobý majetek           28 365                                       Vlastní kapitál              107 988

Oběžná aktiva                     97 399                                       Cizí zdroje                     17 798          

Časové rozlišení                       333                                       Časové rozlišení                311

                                                                                               VH před zdaněním      +1 453

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená  sčítáním hlasů  Gabriel Moravčík, zapisovatel  Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu  Ing. Petr Černý

a Ing. Jaroslav Souček.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2019 společnost

Auditea, s.r.o. se sídlem Náměstí 62, 542 42  Pilníkov, IČO 60912871, opr. č. 106.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Schválení výše příspěvku do sociálního fondu.

Odůvodnění:

Schválení příspěvku do sociálního fondu je v kompetenci valné hromady.

 

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

 

K bodu 5.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

 

K bodu 6.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řá

Používá se opensource systém OpenCart
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., © 2020