Jazyk
Čeština English

Pro akcionáře

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51  Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                               svolává

 

   VALNOU HROMADU,

která se bude konat 31. května 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

               1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

               2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2019

               3. Schválení příspěvku do sociálního fondu akciové společnosti z nerozděleného zisku minulých let

               4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu

                  jejího majetku

               5. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní

                   závěrky za rok 2018 a výroku auditora

               6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

               7. Schválení rozdělení zisku

               8. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

  1. fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
  2. právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 16.5.2019.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodům 3,4,5,6 a 7 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2018          

                                      

Aktiva celkem                   126 097                                        Pasiva celkem             126 097          

Dlouhodobý majetek           28 365                                       Vlastní kapitál              107 988

Oběžná aktiva                     97 399                                       Cizí zdroje                     17 798          

Časové rozlišení                       333                                       Časové rozlišení                311

                                                                                               VH před zdaněním      +1 453

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená  sčítáním hlasů  Gabriel Moravčík, zapisovatel  Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu  Ing. Petr Černý

a Ing. Jaroslav Souček.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2019 společnost

Auditea, s.r.o. se sídlem Náměstí 62, 542 42  Pilníkov, IČO 60912871, opr. č. 106.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Schválení výše příspěvku do sociálního fondu.

Odůvodnění:

Schválení příspěvku do sociálního fondu je v kompetenci valné hromady.

 

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

 

K bodu 5.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

 

K bodu 6.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řá

 

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.  se sídlem Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova ul. 131/IV., IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                                   svolává

 

                                                               ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

                               která se bude konat 25. června 2015 od 12.00 hodin v sídle společnosti

 

Pořad jednání:

                1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

                2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2014 a o stavu

                  jejího majetku

                3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2014 a o přezkoumání řádné účetní

                    závěrky za rok 2014 a výroku auditora

                4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku

                5. Volba člena dozorčí rady

              6. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2015

              7. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři z řad fyzických osob prokazují platným občanským průkazem, zmocněnci se prokážou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcova oprávnění. Akcionáři z řad právnických osob se navíc prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a zástupci akcionářů – právnických osob se prokážou zmocněním, pokud nejsou statutárním orgánem.

Účetní závěrka je pro akcionáře k  nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu je zveřejňována v Obchodním věstníku, zasílána na adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a včetně projednávaných podkladů k bodům 2 a 3 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis. Kč) roční účetní závěrky za rok 2014          

                                      

Aktiva celkem                     116 518                          Pasiva celkem                116 518           

Dlouhodobý majetek           24 159                                         Vlastní kapitál            100 904

Oběžná aktiva                      92 176                          Cizí zdroje        14 783            

Časové rozlišení                       183                            Časové rozlišení                831

                                                                    VH před zdaněním     +  1 867

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání  a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady  ing. Jaroslav Souček, osoby pověřené sčítáním hlasů Ladislav Drtina a Gabriel Moravčík , zapisovatel  JUDr. Jana Bradnová, ověřovatelé zápisu ing. Petr Černý a František Nedvěd.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2014.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

 

 

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

 

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2014 (v Kč) takto:

 - účetní výsledek hospodaření 2014 před zdaněním                               + 1.867.240,68

- daň z příjmů právnických osob 2014                                                        -     127.160,00       

- odložená daň z příjmů právnických osob 2014                                       -       76.123,89

- daň z příjmu právnických osob 2013 – doplatek                                    -       35.530,00

- výsledek hospodaření 2014 po zdanění - zisk                                         + 1.628.426,79

- příděl rezervnímu fondu (20% VH k rozdělení)                                             325.685,00

- nerozdělený zisk minulých let                                                                         1.302.741,79

 

příděl do sociálního fondu 200.000,-- Kč z nerozděleného zisku minulých let.

 

Odůvodnění:                                                                                                                                                                    

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

 

K bodu 5.    

Vyjádření představenstva:

Představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení ohledně osoby navrhované za člena dozorčí rady s tím, že návrhy na konkrétní osobu navrhovanou za člena dozorčí rady nechává na akcionářích.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že dne 13.5.2015 skončilo funkční období člena dozorčí rady pana Gabriela Moravčíka musí  valná hromada zvolit nového člena dozorčí rady.

 

K bodu 6. 

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2015 společnost

Auditea, s.r.o. se sídlem Prasek 8, 504 01 Nový Bydžov, IČO 60912871, opr. č. 106.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

 

                                                                                                              Ing. Jaroslav Souček – předseda představenstva

 

 

Používá se opensource systém OpenCart
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., © 2020